SWOV catalogus

344850

Aansprakelijkheid van de wegbeheerder : een onderzoek naar begrenzing van aansprakelijkheid vanwege beperkte financiële middelen en beleidsvrijheid. Scriptie Open Universiteit.
20190263 ST [electronic version only]
Damer-Blankert, M.
[Heerlen], Open Universiteit, 2013, 51 p., ref.

Samenvatting De centrale onderzoeksvraag van deze scriptie luidt: ‘Onder welke voorwaarden begrenzen financiële kaders de aansprakelijkheid van de wegbeheerder ex artikel 6:162 en 6:174 BW?’ Om de onderzoeksvraag te beantwoorden wordt een aantal deelvragen onderzocht. In hoofdstuk 2 worden de vereisten voor aansprakelijkheid van de wegbeheerder ex artikel 6:162 BW besproken en onderzocht hoe deze aansprakelijkheid wordt begrensd. Ook wordt in dit hoofdstuk onderzocht in hoeverre de financiële armslag van de wegbeheerder een rol speelt bij de algemene gevaarzettingsleer van artikel 6:162 BW. In hoofdstuk 3 komt de kwalitatieve aansprakelijkheid van de wegbeheerder ex artikel 6:174 BW aan de orde. De deelvraag die hier beantwoord wordt, luidt: Wat zijn de vereisten voor aansprakelijkheid van de wegbeheerder ex. artikel 6:174 BW en hoe wordt deze aansprakelijkheid begrensd? In dit hoofdstuk komt ook de verhouding tussen artikel 6:162 en 6:174 BW aan bod. In hoofdstuk vier staat een analyse van het Wilnis-arrest en de reacties op deze uitspraak in de literatuur centraal. Het onderzoek geeft antwoord op de vraag: welke factoren zijn voor de rechter van belang om te beoordelen of financiële draagkracht en beleidsvrijheid de aansprakelijkheid begrenzen? In het vijfde hoofdstuk wordt een vergelijking gemaakt met aansprakelijkheid van de Duitse en Franse wegbeheerder. Het is interessant om te bezien in hoeverre deze rechtssystemen overeenkomen dan wel verschillen met het Nederlandse rechtssysteem. In Duitsland is het aansprakelijkheidsrecht net als in Nederland neergelegd in het civiele recht, in tegenstelling tot Frankrijk. Daar is het geregeld binnen het administratieve recht. Daarnaast kent Frankrijk een foutaansprakelijkheid met omgekeerde bewijslast. De te beantwoorden deelvraag luidt: Op welke wijze
wordt in Duitsland en Frankrijk met aansprakelijkheid van de wegbeheerder omgegaan? Hoofdstuk zes ten slotte bevat de eindconclusies van het onderzoek. (Author/publisher)
Full-text
Dossier
Suggestie? Neem contact op met de SWOV bibliotheek voor uw opmerkingen

Resultaten: 1